QUI SOM?

Entitat Tutelar del Garraf

Sobre l’Entitat:

L’Entitat Tutelar del Garraf és una Fundació Privada sense ànim de lucre que té per objecte la protecció de les persones incapacitades per mitjà de l’exercici de la tutela, la curatela, l’administració patrimonial, la guarda de fet o defensa jurídica de les persones incapacitades per sentència judicial que, a causa de les seves circumstàncies especials, no es poden valer.

Dades de l’Entitat:

• Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2111.
• Inscrita en Registre de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya amb el número S-06419.
• Número d’identificació Fiscal G-63782866.

Missió

Assumir la tutela de persones incapacitades per sentència judicial i, sempre d’acord amb la normativa vigent, l’exercici de la guarda de fet de persones que, a causa de les seves circumstàncies especials, no es poden valer, així com donar suport als pare i tutors, i en general a les famílies, de persones incapacitades.

Visió

Ser l’entitat de referència en el seu àmbit d’actuació: la protecció de les persones incapacitades per mitjà de l’exercici de la tutela, la curatela, l’administració patrimonial, la guarda de fet o defensa jurídica.

Valors

Els principis d’actuació que guien la nostra tasca i que són el més adequats per l’exercici de la tutela de les persones són, a més dels que preveu el Codi de Família la resta de la legislació vigent:
❯ Subsidiarietat: L’entitat Tutelar és una alternativa a la maca de família per dur a terme la cura personal integral de la persona.

❯ Respecte dels drets individuals: es tindran en compte la voluntat dels pares i les afeccions o desigs de la persona tutelada per tal de crear l’entorn afectiu i social que ajudi a complir-les. Amb aquesta finalitat, per establir la tutela, cal elaborar un Pla d’Actuació personalitzat.

❯ Autonomia: l’Entitat Tutelar no dependrà de tercers ni estarà condicionada per vincles que limitin la seva independència en la presa de decisions en relació amb l’exercici de la tutela, que sempre s’adoptaran exclusivament en benefici de la persona tutelada i d’acord amb la legislació vigent.

❯ Transparència: totes les actuacions de l’entitat seran transparents i, alhora, garantiran sempre la intimitat dels tutelats.
Proximitat: s’actuarà amb la major proximitat física vers la persona tutelada per tal de facilitar l’exercici de la tutela.

❯ No discriminació: l’entitat tutelar no permetrà cap discriminació per raons de sexe, actituds polítiques, llengua, raça i/o religió, ni tampoc per qüestions econòmiques o geogràfiques.

❯ Globalització: es tindrà cura de les persones tutelades de forma integradora, tant en la vessant personal com patrimonial.

❯ Fidelitat a la missió: totes les activitats de l’entitat tutelar s’adreçaran a aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades.

❯ Eficiència i professionalitat: l’Entitat Tutelar exercirà les seves funcions d’una manera professionalitzada per mitjà de persones amb la formació i la capacitació suficient i amb la millor gestió dels recursos disponibles.

❯ Austeritat: l’Entitat Tutelar del Garraf actuarà en tot moment amb la més absoluta austeritat sempre amb la finalitat d’obtenir una rendibilitat màxima dels recursos econòmics i humans destinats a l’acompliment dels objectius proposats.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.